Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi, sizden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres                : Hürriyet Mh. Dumlupınar 5. Sk. No:2/6 Merkez/BİLECİK

Telefon             : 0 228 213 04 03

E-posta            : info@bilecik2osb.org.tr


2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • Ziyaretçi Görsel Verisi : Güvenlik kamerası görüntüleri
 • Diğer Ziyaretçi Verileri : Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi’nin meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Müdürlük tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir;

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
 • Organize Sanayi Bölgesinin güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.


4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere iştiraklerimiz, tedarikçiler ve hizmeti sağladığımız firmalar ile paylaşılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi’ni ya da bölge içerisinde yer alan firmaları ziyarete geldiğinizde, Müdürlüğün güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Organize Sanayi Bölgesi içerisine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.


 6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.bilecik2osb.org.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hürriyet Mh. Dumlupınar 5. Sk. No:2/6 Merkez/BİLECİK adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu bilecik2osb@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi